Ceník

Odměna advokáta za poskytování právních služeb řídí smlouvou advokáta s klientem.

Smluvní odměna je určena hodinovou sazbou nebo paušální odměnou za stanovený časový úsek zpravidla jeden měsíc. Součástí každé faktury, na jejímž základě je účtována odměna, je i přehled hodin odpracovaných pro klienta za příslušný měsíc, takže klient má detailní přehled o práci vykonané advokátní kanceláří.

Výše hodinové odměny je závislá na rozsahu, složitosti a časové náročnosti služby, odpovědnosti advokáta a skutečnosti, zda je služba poskytována v českém nebo cizím jazyce. Dle uvedených kriterií se pohybuje od 1.500,-Kč do 2.200,-Kč za jednu hodinu.

V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, je odměna účtována na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Při převzetí případu je zpravidla účtována záloha na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení.

Způsob splácení odměny lze samozřejmě sjednat individuálně dle dohody s klientem, tj. lze se např. dohodnout i na splátkovém kalendáři.

Klientům, kteří mají zájem o dlouhodobé vedení jejich právní agendy je nabídnuto uzavření smlouvy o poskytování právních služeb spojené s jejich právním zastupováním. Ve smlouvě je zpravidla sjednána paušální měsíční odměna za poskytování právních služeb, která zohledňuje rozsah a charakter poskytovaných služeb a i délku smluvního vztahu s klientem. V případě, že v průběhu poskytování právních služeb dojde k nárůstu nebo naopak k poklesu rozsahu zpracovávané právní agendy, je s klientem dohodnuta úprava výše měsíčního paušálu.

Odměna, která je sjednávána na základě smlouvy o poskytování právních služeb nezahrnuje soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cenu případného překladu z cizího jazyka nebo do cizího jazyka či odměnu znalce a cestovní náhradu.