Občanské právo

  • právní vztahy k nemovitostem - kupní, darovací a směnné smlouvy, věcná břemena, vypořádání spoluvlastnictví
  • závazkové právní vztahy - smlouvy, vymáhání práv ze smluv a bezdůvodného obohacení
  • náhrada škody a nemajetkové újmy
  • ochrana osobnosti
  • sousedské vztahy
  • bytové právo - bytová družstva, společenství vlastníků
  • dědické právo
  • zastupování v řízení před soudy všech instancí
  • zastupování v rozhodčím řízení
  • výkon rozhodnutí - exekuce